anima_02_045.gif

Stav jednotlivých směrů mezinárodní vědecké spolupráce

Akuální souhrn (stav po letním období 2013)

Během 4. MO se členové skupin A1-A4 nadále věnovali všem osmi hlavním směrům mezinárodní vědecké kooperace. V rámci aktivit pracovních skupin A1 a A2 pokračovala především spolupráce při zkoumání světelných křivek predikovaných dílčímimodely QPO a zpracování dat rentgenových kosmických observatoří. Vzhledem k termínu finalizace rozsáhlé celoevropské studie priorit mise LOFT na konci roku 2013 byl celkově věnován značný důraz skupin A1-A3 orientaci na zapojení do příprav této studie. Nadále byly v tomto kontextu intenzivně rozvíjeny a využívány především kontakty s experty CAMK(PL) a IRAP/CESR (FR), zároveň byl intenzifikován kontakt experty ze skupiny prof. Stelly (INAF, IT). V rámci skupiny A4 se profilovala orientace na spolupráci s pracovišti v Hirošimě a Oxfordu.

V rámci cílové skupiny vznikla série publikací naplňujících cíle realizace aktivity a došlo tak k další intenzifikaci a zlepšení podmínek zapojení akademických pracovníků a studentů doktorského ale i magisterského studia do aktivní vědecké spolupráce. Řada probíhajících vědeckých studií zahrnujících účast studentů byla prezentována na mezinárodních akcích.

V dalším období (podzim, zima 2013/14) se v rámci aktivit pracovních skupin A1-A3 se předpokládá především pokračování spolupráce při zkoumání světelných křivek predikovaných dílčími modely QPO a zpracování dat rentgenových kosmických observatoří, finalizace podkladů pro konsorcium mise LOFT a souvisejících publikací. V rámci skupiny A4 pak zejména pokračování orientace na spolupráci s britskými, italskými a japonskými experty v oblasti chování ionizované hmoty v okolí černých děr. Zásadní pro celou skupinu dotčených zaměstnanců a studentů ÚF bude interakce se špičkovými veličinami na připravované akci Prague Synergy 2013, která bude do značné míry předurčovat směřování týmu v roce 2014. V tomto kontextu představuje podstatný krok kulatý stůl na téma budoucnosti rentgenové astronomie za účasti klíčových expertů v oboru (R. Remillard - USA, M. Feroci - IT, L. Stella - IT, J. McClintock - USA, P. Uttley - USA, D. Barret - FR, a další). V rámci aktivit pracovních skupin A1-A3 se předpokládá především pokračování spolupráce při zkoumání světelných křivek predikovaných dílčími modely QPO a zpracování dat rentgenových kosmických observatoří, finalizace podkladů pro konsorcium mise LOFT a souvisejících publikací. V rámci skupiny A4 pak zejména pokračování orientace na spolupráci s britskými, italskými a japonskými experty v oblasti chování ionizované hmoty v okolí černých děr. Zásadní pro celou skupinu dotčených zaměstnanců a studentů ÚF bude interakce se špičkovými veličinami na připravované akci Prague Synergy 2013, která bude do značné míry předurčovat směřování týmu v roce 2014. V tomto kontextu představuje podstatný krok kulatý stůl na téma budoucnosti rentgenové astronomie za účasti klíčových expertů v oboru (R. Remillard - USA, M. Feroci - IT, L. Stella - IT, J. McClintock - USA, P. Uttley - USA,D. Barret - FR, a další).

 

Stav jednotlivých směrů mezinárodní vědecké spolupráce po zimním období 2012/2013

K výraznému pokroku v mezinárodní spolupráci došlo především v oblasti systematického zkoumání světelných křivek predikovaných modely oscilací pozorovaných v rentgenovém záření binárních systémů černých děr a neutronových hvězd. V této oblasti došlo po prezentaci týmu na říjnové telekonferenci LOFT k intenzivní komunikaci a rozvinutí těsné spolupráce se zahraničními experty jak v oblasti přípravy společných publikací, tak přímo v oblasti zapojení do připravovaného projektu LOFT. Mimo jiné byl rovněž uspořádán workshop QPO Synergy, kterého se osobně zúčastnil jeden z hlavních představitelů konsorica LOFT, prof. Stella. Ve 3. MO došlo zároveň v návaznosti na další pořádané workshopy řadě kroků v oblasti spolupráce při zkoumání modelů neutroných hvězd, zejména pak ve spolupráci s experty francouzského LUTH. V této souvislosti se jeví velmi přínosný pobyt dr. Urbance na LUTH iniciovaný a hrazený francouzskou stranou za účelem vzájemného sdílení používaných numerických kódů. Za velmi významnou lze rovněž považovat skutečnost, že se dále podařilo realizovat navázání spolupráce s Italskými experty v oblasti kinetické teorie plazmatu akrečních disků.

V rámci cílové skupiny vznikla řada publikací naplňujících cíle realizace aktivity. Došlo tak k další intenzifikaci a zlepšení podmínek zapojení akademických pracovníků a studentů doktorského ale i magisterského studia do aktivní vědecké spolupráce. Řada probíhajících vědeckých studií zahrnujících účast studentů byla prezentována na realizovaných workshopech. V dalším období se v rámci aktivit pracovních skupin A1 a A2 se předpokládá především pokračování spolupráce při zkoumání světelných křivek predikovaných dílčímimodely QPO a zpracování dat rentgenových kosmických observatoří. Vzhledem ktermínu studie priorit mise LOFT na konci roku 2013 bude celkově maximální důraz v rámci činnosti skupin A1-A3 věnován orientaci na zapojení do příprav této studie. Nadále budou intenzivně rozvíjeny a využívány především kontakty s experty CAMK(PL) a IRAP/CESR (FR), nově bude intenzifikován kontakt experty ze skupiny prof. Stelly (INAF, IT) navázaný v tomto MO. Zároveň bude také pokračovat kooperace v oblasti akrečních disků zahrnující účast zejména expertů UCSB a MIT (USA), Chalmers-GU(SW) a CAMK (PL), přičemž plánujeme pokusit se navázat kontakt i s čínskými experty. V rámci skupiny A4 se předpokládá orientace na spolupráci s pracovišti v Hirošimě a Oxfordu.

 

Stav jednotlivých směrů mezinárodní vědecké spolupráce po letním období 2012

V letním období 2012 Intenzivně pokračovaly práce na navázáné spolupráci v oblasti systematického zkoumání světelných křivek predikovaných modely oscilací pozorovaných v rentgenovém záření binárních systémů černých děr a neutronových hvězd. V těsné spolupráci se zahraničními experty koordinované M. Abramowiczem byly dokončeny zejména práce na řešeních pohybu kapalinových struktur orbitujících v okolí neutronových hvězd a černých děr.  Během jara a léta připravili členové projektového týmu podklady zaslané vedení přípravného výboru mezinárodního projektu LOFT, které byly dále upřesňovány při komunikaci se zahraničními experty mimo jiné i v rámci podzimního workshopu RAGtime 14. Diskuse těchto výstupů byla finálně zařazena jako jeden z hlavních bodů říjnové telekonference přípravného výboru SFG LOFT vedené Prof. Barretem, což lze považovat za velmi významný dílčí krok v oblasti integrace  ÚF Opava do mezinárodní spolupráce v dané oblasti.

V rámci cílové skupiny vznikla rovněž řada publikací vztahujících se k jednotlivých směrům. Coby velmi perspektivní výstup se pak jeví zapojení studentů doktorského ale i magisterského studia do aktivní vědecké spolupráce, kdy např. studentka 5. ročníku bc. K. Goluchová absolvovala školení ve švédském Goteborgu a velmi výrazně přispěla k dokončení publikace "Mass-Angular-momentum Relations Implied by Models of Twin Peak Quasi-Periodic Oscillations", která byla na podzim 2012 finálně přijata k publikování ve vysoce prestižním americkém časopise Astrophysical Journal. Několik aktuálních vědeckých studií zahrnujícíh účast studentů bylo také prezentováno na akci RAGtime 14 pořádané v rámci projektu. V neposlední řadě probíhala nově ustanovená spolupráce s experty Ústavu fyziky na univerzitě v Hirošimě orientovaná na chování nabité hmoty v blízkosti černých děr, která již vyústila ve společnou vědeckou studii shrnutou v článku "Regular and chaotic orbits near a massive magnetic dipole" zaslaném do časopisu Classical and Quantum Gravity.

  • Detailní zpráva

[zobrazit/ukrýt]

 

Stav jednotlivých směrů mezinárodní vědecké spolupráce po zimním období 2012

[zobrazit/ukrýt]

Joomla templates by a4joomla